Gijs Buijs (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland KOMAT) hebben uit handen van Alexander Kreulen van Volandis de officiële bekendmaking ontvangen dat de Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi was opgenomen, krijgt deze nu met de opname in de Arbocatalogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet. De opname is bovenal de kroon op een proces en gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de veiligheid van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

Harry Hertsenberg (l.), Alexander Kreulen en Gijs Buijs (r.) met een exeamplaar van de Richtlijn Steigers.

Voor de feitelijke start van de Richtlijn Steigers moeten we terug naar de jaren negentig van de vorige eeuw, toen de basis werd gelegd met de Richtlijn Pijpen en Koppelingen (RPK). Ruim tien jaar later werd besloten de richtlijn breder op te pakken en er een coproductie van te maken met de Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend Nederland. Onder voorzitterschap van VSB en KOMAT en dankzij de inspanning van beide achterbannen zag de richtlijn in 2008 het licht. Toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer Aboutaleb, nam in Den Haag het eerste exemplaar in ontvangst. Nog geen jaar later werd de Richtlijn Steigers genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs.

Breed gedragen

Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door een groot aantal partijen bijgedragen. Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis droegen allen bij. Volandis heeft producten van Arbouw overgenomen en onderhoudt en vernieuwt deze. Later vond intensieve afstemming plaats met bedrijven uit de industrie en koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector. De gezamenlijke partijen onderschreven de Richtlijn Steigers. Dankzij ieders bijdrage en de unieke samenwerking tussen diverse deskundigen kon een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen. Dat verklaart ook waarom zoveel instanties én bedrijven de afgelopen jaren de richtlijn hebben omarmd. Iedereen heeft daarbij hetzelfde doel voor ogen: maximale veiligheid.

Levend document

De Richtlijn Steigers heeft betrekking op alle stalen steigers opgebouwd uit losse onderdelen. De richtlijn is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers rekening moet worden gehouden. Als duidelijk bewijs dat het een levend document betreft, vindt tenminste eenmaal per jaar een update plaats. Ook dit jaar is de Richtlijn Steigers weer geüpdatet.

Scholingsstructuur

Een belangrijk bestanddeel van de Richtlijn Steigers is de scholingsstructuur. Met de introductie van de richtlijn is de verdergaande upgrading van het vakgebied een feit. Alle functies in de steigerbouw zijn in de Richtlijn Steigers omschreven en de bevoegdheden zijn vastgelegd. Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven en uitzendorganisaties is fors geïnvesteerd in scholing en certificering en diplomering van het steigerpersoneel. De registratie vindt centraal plaats in het Centraal Diploma Register (VCA). Ook (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks ‘even een steiger monteren’ moeten zorgen dat de betrokken medewerkers  zijn ingeschreven in het Centraal Diploma Register. Hoe eenvoudiger de constructies men monteert, hoe eenvoudiger de opleiding. Hoe meer ervaring men heeft, hoe eenvoudiger de opleiding. Maar in alle gevallen moet er een examen zijn afgenomen dat leidt tot een persoonscertificaat. De uitvoering van dit proces, dat zich richt op verbetering van de vakbekwaamheid, is door belanghebbende toevertrouwd aan de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

Complete informatiebron

De scholingsstructuur is een onderwerp dat momenteel breed in de belangstelling staat. De richtlijn omvat echter aanzienlijk meer dan dat. In de Richtlijn Steigers komen alle relevante aspecten voor het veilig werken op hoogte aan de orde: van het ontwerp, met teken- en rekenregels, via de bouw door steigermonteurs, tot het gebruik en de demontage. De richtlijn behandelt dan ook de gehele levenscyclus van de steiger.

Website of printversie

In eerste instantie werd de Richtlijn Steigers uitgegeven als gedrukt handboek en website in abonnementsvorm. Dat bleek echter een belemmering voor opname van de richtlijn in arbocatalogi. Daarom besloten VSB en Bouwend Nederland in 2016 de richtlijn voor iedereen gratis toegankelijk te maken. Sindsdien is de Richtlijn Steigers als digitale richtlijn te vinden op www.richtlijnsteigers.nl. Hier kunnen eventueel nog wel printexemplaren van de richtlijn worden besteld.