Verzoekt de werkgever de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan kan de werknemer in een tegenverzoek vragen om een gedeeltelijke beëindiging van zijn contract en zo zijn baan behouden. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad.

De Hoge Raad boog zich over de vraag of een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk is te ontbinden. In het arrest geeft de Hoge Raad aan dat op basis van de wet een werkgever de rechter niet kan verzoeken om deeltijdontslag, maar dat er wel andere manieren zijn om het contract gedeeltelijk te beëindigen, bijvoorbeeld als de werknemer zélf om urenvermindering verzoekt. De werknemer kan dit ook doen als verweer of als tegenverzoek in een ontslagzaak. Op basis van goed werkgeverschap kan de werkgever dan verplicht zijn om in te stemmen met een redelijk verzoek van de werknemer om gedeeltelijk ontslag. Of de werkgever deze plicht inderdaad heeft, hangt af van de omstandigheden. Bij gedeeltelijke contractbeëindiging heeft de werknemer mogelijk recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst onder voorwaarden mogelijk
Hoewel de wet deeltijdontslag niet toestaat, blijkt uit het arrest van de Hoge Raad dat de partijen de arbeidsovereenkomst wel samen gedeeltelijk kunnen beëindigen. De Hoge Raad geeft aan dat dit mogelijk is als:

  • de werkgever en werknemer samen schriftelijk overeenkomen de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen;
  • op een volledig ontslag (onder bijzondere omstandigheden) een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst met minder uren volgt, op voorwaarde dat de werkgever en werknemer hiermee instemmen;
  • de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden op grond van wanprestatie;
  • de werkgever met een voorstel komt tot wijziging van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld met een voorstel tot urenvermindering. Dit komt in feite neer op een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan verplicht zijn in te stemmen met dit voorstel;
  • de werkgever op grond van de Wet flexibel werken of goed werkgeverschap verplicht is akkoord te gaan met een urenvermindering op verzoek van de werknemer.