Anno 2021 is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, het belang van duurzame inzetbaarheid is groot voor een sector die de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave staat. Dit is aanleiding voor Volandis geweest een sectoranalyse uit te voeren die een beeld geeft van de stand van zaken rondom duurzame inzetbaarheid.

Deze sectoranalyse richt zich op de Bouw & Infra,waarbij de Infra en de bestratingsbranche in aparte alinea’s nader besproken worden. Deze onderdelen verhouden zich tot elkaar zoals hieronder is weergegeven. Voor de leesbaarheid van de sectoranalyse is er voor gekozen om de stukken van de Grond-, Weg- en Waterbouw samen te voegen en waar noodzakelijk de bestratingsbranche expliciet te noemen of eruit te lichten.

Deze sectoranalyse geeft een beschrijving van de bedrijven en werkenden in de sector, ontwikkelingen in de sector met betrekking tot de werkenden en werkgelegenheid, het aantal werknemers en de samenstelling naar leeftijdsgroepen, het aantal kleine ondernemingen (minder dan 25 werknemers) met het aantal werknemers.

Vervolgens wordt ingegaan op de problematiek in de sector rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk en welke groepen dit in het bijzonder treft, de maatregelen die de sector al treft op het gebied van duurzame inzetbaarheid, op welke extra investeringen kunnen bijdragen aan oplossingen op dit gebied en op welke manier extra investeringen in eerder stoppen met werken bijdragen aan oplossingen van de problematiek. Daarnaast is gekeken welke bedreigingen, maar ook kansen, er schuilen in de veranderingen van het klimaat, de ontwikkelingen op technologie en informatiemanagement.