De cao-partijen vinden het belangrijk dat de Bouw & Infra een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken. Stages zijn daar een belangrijk onderdeel van. Als stagebieder kun je vanaf 1 april een subsidie van maximaal € 300,- aanvragen als tegemoetkoming van de kosten van het VCA-diploma.

Deze regeling kan sinds 1 april 2022 aangevraagd worden door de stagebieder en wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

Inhoud van de regeling

 • De hoogte van de subsidie bedraagt de werkelijke kosten (exclusief btw) zoals blijkt uit de kopie van de factuur, tot een maximum van € 300.
 • De subsidie moet binnen 6 maanden na factuurdatum worden aangevraagd. Na 6 maanden vervalt het recht op subsidie.
 • De factuurdatum moet liggen in de periode van 1 april 2022 tot 1 augustus 2024.
 • Stagebieder is verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie, waarbij de bewijslast ten aanzien van de feiten en omstandigheden die recht geven op subsidie, rust op stagebieder.
 • Stagebieder is verplicht inzage te verlenen in alle documenten en verder alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en controle van wat in dit reglement is bepaald.

Voorwaarden

Een stagebieder heeft recht op subsidie ter dekking van (een deel van) de kosten van een VCA-diploma voor een stagiair wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Stagebieder heeft met de stagiair een stageovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd dat de ‘Stageregeling bouw & infra’ (bol2, bol3, bol4) of de ‘Stageregeling assistent bouwen, wonen en onderhoud’ (bol1) van toepassing is.
 • Stagebieder heeft in de stageovereenkomst vastgelegd dat de stagiair over een VCA-diploma dient te beschikken en dat de kosten voor het behalen van het VCA-diploma voor rekening zijn van de stagebieder.
 • Stagebieder heeft de stagiair in de periode van 1 april 2022 tot 1 augustus 2024 in staat gesteld het VCA-diploma te halen en de kosten daarvan voor haar rekening genomen.
 • De kosten zijn in rekening gebracht in de periode van 1 april 2022 tot 1 augustus 2024.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het ‘Reglement Subsidie VCA voor bol-studenten’.

Aanvraag en uitbetaling

Wil je gebruikmaken van deze regeling? De subsidie kan sinds 1 april 2022 aangevraagd worden via subsidieportaal.volandis.nl. Inloggen is eenvoudig en kan gedaan worden door de persoon die ook het leermeesterportaal beheert. De inlogcode is namelijk hetzelfde. Vraagt iemand anders de subsidie aan? Check deze handleiding.

Vanaf 1 april 2022 geldt de volgende procedure:

 • Stagebieder dient een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij het Volandis Fonds, t.a.v. afdeling Bedrijfsbureau.
 • Het aanvraagformulier moet zijn vergezeld van een:
  a) kopie van de factuur met een factuurdatum in de periode van 1 april 2022 tot 1 augustus 2024 en waaruit blijkt dat de kosten van het VCA-diploma betrekking hebben op de stagiair;
  b) kopie van de door de stagiair ondertekende onderwijsovereenkomst;
  c) kopie van de door de stagebieder en stagiair ondertekende stageovereenkomst.
 • Indien aan de voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit dit reglement is voldaan, wordt de subsidie betaalbaar gesteld. De stagebieder ontvangt van Volandis een specificatie van de betaalbaar gestelde subsidie.

Meer weten?

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de subsidieregeling VCA voor bol-studenten? Klik hier voor nadere informatie.