Twee jaar geleden werd een start gemaakt met het ontwikkelen van een richtlijn voor het (de)monteren en gebruiken van tijdelijke hangbruginstallaties. Inmiddels nadert de richtlijn zijn voltooiing en wordt deze afgestemd met  verschillende marktpartijen.

Richtlijn Tijdelijke hangbruginstallaties

Afgelopen jaar werden belangrijke stappen gezet bij de samenstelling van de Richtlijn Tijdelijke Hangbruginstallaties. Deze is gebaseerd op de huidige stand der techniek van Europese normen, wettelijke voorschriften en veiligheidsbladen en verwerkt tot een overzichtelijk document voor de praktijk en bestemd voor alle betrokkenen. Experts van VSB-lidbedrijven die zitting hebben in de Commissie Hangbruginstallaties hebben de afgelopen periode veel tijd besteed aan inventarisatie van beschikbare informatie en hebben dit aangevuld met de eigen vakkennis en deskundigheid.

Het resultaat is een heldere richtlijn waarin alle informatie over het (de)monteren van en werken met hangbruginstallaties is opgenomen. De richtlijn heeft betrekking op hangbruginstallaties die tijdelijk worden geplaatst en in het document worden de meest voorkomende configuraties van standaardproducten en enkele speciale toepassingen beschreven. De richtlijn behandelt ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering, opbouw, oplevering en inspectie alsmede het gebruik. Hiermee beschikken alle gebruikers, leveranciers, verhuurders, toezichthouders en andere betrokkenen over duidelijke informatie over een veilige toepassing en gebruik.

Protocol Uitstapvoorziening Hangbruginstallaties

Ook het Protocol Uitstapvoorziening Hangbruginstallaties zal integraal deel uitmaken van deze nieuwe richtlijn. Dit protocol werd het afgelopen jaar door de commissie ontwikkeld en richt zich op de uitstapvoorziening voor een hangbrug. Dit accessoire kan worden toegevoegd aan een daarvoor geschikte, bestaande hangbrug om op een veilige manier in bepaalde situaties toegang te bieden door over te stappen vanuit de hangbrug op bijvoorbeeld een galerij of balkon. Het protocol dat door de Commissie Hangbruginstallaties werd ontwikkeld geeft aan alle betrokken partijen een richtlijn voor de veilige uitvoering, toepassing, montage, inzet en gebruik van de uitstapvoorziening voor hangbruggen.

Volgende stap

Omdat verschillende partijen gebruik maken van tijdelijke hangbruginstallaties wordt daar overleg mee gevoerd en is hen gevraagd om met suggesties ter verbetering of aanvulling te komen. Daarnaast is de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) ingeschakeld voor beoordeling van de scholingsstructuur zoals die in de Richtlijn Tijdelijke Hangbruginstallaties wordt voorgesteld. Op eenzelfde manier zoals  SVWOH dit ook voor de functies in de Richtlijn Steigers doet.

Monteur Hangbruginstallaties

Onderdeel van de scholingsstructuur is het certificaat voor ‘Monteur Tijdelijke Hangbruginstallaties’. De trainingen worden verzorgd door de VSB Erkende Opleiders en het examen wordt gebaseerd op de door SVWOH vastgestelde eind- en toetstermen. Een pilottraining staat inmiddels gepland met als doel het certificaat ‘Monteur Tijdelijke Hangbruginstallaties’ in het Centraal Diploma Register van SSVV op te nemen.

Training voor gebruikers

Naast de training voor monteurs van tijdelijke hangbruginstallaties wordt daarnaast een digitale gebruikersinstructie ontwikkeld voor gebruikers van de hangbruginstallaties. Hierin worden veiligheidsvoorschriften opgenomen die van belang zijn voor het veilig gebruik van de installatie. Samen met de praktische instructie op locatie door de leverancier zorgt dit voor de benodigde deskundigheid voor gebruikers. De digitale gebruikersinstructie zal via de website van de VSB toegankelijk worden gemaakt.

Inrichten organisatie 

Parallel aan de Richtlijn Steigers zal door SVWOH ook een organisatiestructuur worden ingericht waarbij de Richtlijn Tijdelijke Hangbruginstallaties in een Werkkamer Hangbruginstallaties zal worden ondergebracht. De verwachting is dat na de zomervakantie de input van derden kan worden verwerkt en de organisatie vorm heeft. De voorgenomen afronding staat gepland voor september; vervolgens zal de richtlijn aan de markt worden aangeboden.

Waarom tijdelijke hangbruginstallaties?

Tijdelijke hangbruginstallaties zijn een aantrekkelijke optie wanneer een veilige werkplek moet worden gecreëerd om op hoogte te werken.  Een hangbruginstallatie bestaat uit een ophangconstructie waaraan een vrij hangende hangbrug met takels aan staalkabels is bevestigd en waarmee de hangbrug in verticale beweging kan worden verplaatst. De installaties zijn op elke hoogte in te zetten en snel op te bouwen en te verplaatsen. Een belangrijk voordeel voor de gebruiker is dat de werkhoogte variabel is en dus altijd de ideale werkhoogte kan worden gekozen. Bovendien kunnen meerdere personen tegelijk op de hangbrug werken en blijft de overlast voor de gebruikers van een pand waaraan wordt gewerkt beperkt. Niet voor niets wordt de tijdelijke hangbruginstallatie dan ook frequent ingezet voor gevelonderhoud van flatgebouwen, glaszetten en glazenwassen, schilderwerk en werkzaamheden aan speciale constructies, zoals ketels, silo’s, bruggen e.d.