Vakbonden en werkgevers hebben maandag 13 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 110.000 werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. Als vakbondsleden en de achterban van de werkgevers akkoord gaan, wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze cao uitbetaald: 5%.

Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2023

Het zijn bijzondere tijden. De bouw- en infrasector staat voor enorme uitdagingen als het gaat om de woningopgave, energietransitie, verduurzaming van gebouwen en het bereikbaar houden van ons land. De behoefte aan vakmensen is onverminderd groot. Tegelijkertijd groeit de onzekerheid voor werkgevers en werknemers door stijgende bouwkosten, inflatie, energiekosten en woonlasten. Juist nu willen cao-partijen daarom afspraken maken die helpen waar dat kan en werkgevers en werknemers duidelijkheid geven voor de komende periode. En daarmee bevestigen dat de bouw- en infrasector een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken.

Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij arbeidsrust, hebben cao-partijen daarom de cao Bouw & Infra verlengd tot en met 31 december 2023. Daartoe is het volgende afgesproken.

1. Looptijd

De overeengekomen cao Bouw & Infra loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

2. Loon- en salarisverhogingen 

  • Per 1 januari 2023 (periode 01) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 2,5%.
  • Per 1 juli 2023 (periode 07) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 2,5%.

3. Vergoedingen

De vergoedingen in de cao, met uitzondering van de reiskostenvergoeding, worden verhoogd: • per 1 januari 2023 met 2,5% en • per 1 juli 2023 met 2,5%. Mocht deze berekening bij afronding niet direct leiden tot een aanpassing, dan wordt de uitkomst telkens opgeteld bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat deze op enig moment wel leidt tot een positieve aanpassing.

4. UTA-onderzoek

Cao-partijen laten onafhankelijk en representatief onderzoek doen naar de positie van uta-werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Het onderzoek richt zich op de praktijk in de bedrijven en de ervaringen en wensen van uta-werknemers met betrekking tot de thema’s arbeidstijden, overuren en reisuren (aan uta-werknemers die (ook) op de bouwplaats werken). Het doel hiervan is de werknemers gezond en fit te houden en een aantrekkelijke sector te zijn. Het onderzoek is binnen het tijdsbestek van een half jaar afgerond. Start uiterlijk begin 2023. Na oplevering van het onderzoek gaan cao-partijen binnen een termijn van 3 maanden serieus met elkaar in gesprek over de positie van uta-werknemers en de eventueel geconstateerde knelpunten. Verlenging van deze termijn is alleen aan de orde wanneer alle cao-partijen hiermee instemmen. De overige afspraken in de cao Bouw & Infra 2021/2022 worden ongewijzigd voortgezet en integraal meegenomen in de verlenging van deze cao.