Op de najaarsvergadering van de VSB, die werd gehouden op 25 november j.l., werd door de 55 aanwezigen een aantal belangrijke besluiten genomen en acties gestart:

  • de VSB zet haar deuren open voor donateurs
  • de start van economisch onderzoek in de branche
  • een campagne voor de Waarborgregeling VSB
  • de aankondiging van de tweede editie van de Steigerbouwwedstrijden in 2005
  • de organisatie van symposia tijdens de Betonvakdagen in Hardenberg en de Bouwbeurs in Utrecht

Donateurs zijn welkom
Al geruime tijd wordt de VSB benaderd door bedrijven en instanties met het verzoek te kunnen participeren in de verenigingsactiviteiten van de VSB. In het algemeen zijn het toeleveranciers van de VSB-leden, die op zoek zijn naar een platform om met VSB-leden in contact te zijn en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Te denken valt bijvoorbeeld aan het uitwisselen van technische kennis bij commissievergaderingen en sectiebijeenkomsten. Het gaat daarbij dan over het leveren van kennis ten behoeve van cursussen, handboeken, het verenigingsorgaan Hoog&Breed, lezingenprogramma’s en richtlijnen. Maar ook deelname aan ledenbijeenkomsten en beursactiviteiten. Het spreekt vanzelf dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen een volwaardig lidmaatschap en het donateurschap. Zo kunnen bedrijven die dezelfde disciplines uitoefenen als de leden van de VSB uitsluitend lid worden en zullen ook worden getoetst conform de waarborgregeling VSB. Met de toetreding van donateurs wordt de VSB verder uitgebouwd tot een ontmoetingspunt voor de gehele keten die zich bezig houdt met het veilig werken op hoogte. De website van de VSB biedt hierover de nodige informatie: vsb-online.nl.

Economisch onderzoek
De drie secties van de VSB kenden al een registratie van omzetgegevens, uitgevoerd door het onafhankelijk statistische bureau van de FME-CWM. Op 25 november hebben de leden besloten dat deelname aan deze enquêtes vanaf 1 januari 2005 voorwaarde is voor het lidmaatschap van de VSB. Hierdoor wordt het mogelijk om gericht marktonderzoek te doen, waarmee trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Bovendien is er voortdurend inzicht in de representativiteit van de secties en de VSB, hetgeen in het kader van de belangenbehartiging een grote rol speelt.

Campagne Waarborgregeling
Met de overhandiging van de ledenlijst van de VSB aan de heren Van Walsem en Van Haaster wordt tegelijkertijd een nieuwe stap genomen in de promotiecampagne rondom de Waarborgregeling VSB.  “De wereld moet weten dat we een prestatie hebben neergezet en dat we ons vrijwillig hebben onderworpen aan strengere eisen op de gebieden veiligheid en kwaliteit”, zo stelde VSB voorzitter Rien Korstanje. De campagne heeft tot gevolg gehad dat de VSB in januari van dit jaar de nieuwe website vsb-online.nl lanceerde. Ook werd de VSB met nog 13 andere initiatieven genomineerd voor de prijs die het Ministerie van Sociale Zaken uitloofde in het kader van de Europese week voor de veiligheid. Op 20 maart van dit jaar werd het eerste handboek overhandigd aan –toen nog- Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken Mark Rutte.

Om in geheel Nederland dezelfde boodschap te kunnen uitdraaien en opdrachtgevers te kunnen informeren, wordt een dezer dagen de laatste hand gelegd aan een informatieve flyer. Het is belangrijk dat het personeel van de VSB-leden alle ins en outs kennen van de waarborgregeling en de meerwaarde kunnen overbrengen aan de buitenwacht.
Zo komt er ook een nieuw lidmaatschapsbod van de VSB, dat nauw verbonden is aan de Waarborgregeling en dat door de vereniging weer wordt ingenomen op het moment dat het bedrijf niet meer voldoet aan de Waarborgregeling of het lidmaatschap wordt beëindigd.

Steigerbouwwedstrijden 2005
Als vervolg op de steigerbouwwedstrijden 2003 worden de steigerbouwwedstrijden in 2005 gehouden op 24 februari op het buitenterrein van de Bouwbeurs.
Verwacht wordt dat op het 1500 m2 wedstrijdterrein 10 bedrijven gelijktijdig zullen strijden om de steigerbouw award 2005 en de gouden hamers.
Ook deze keer zal er weer veel aandacht zijn vanuit de media, omdat het een spectaculair steigerbouwfeest is waar de vooraanstaande leden van de VSB hun vakmanschap in de praktijk brengen, met een grote schare publiek op de tribunes. De inschrijving voor deelname is inmiddels gestart.

Symposia
Op 15 december organiseert de sectie betonbekistingen in de ochtend de bijeenkomst “Een dag te gast bij de VSB”. Een viertal sprekers gaat in op actuele ontwikkelingen in de wereld van beton en betonbekistingen. Op 23 februari 2005 organiseert de VSB het symposium Veilig werken op hoogte, in de congreszalen van de Bouwbeurs. Veiligheid en technische ontwikkelingen staan daarbij centraal.  De steigerbouwwedstrijden en het symposium vinden plaats tegen de achtergrond van de aankleding van de Bouwbeurs Buiten. Er komt een pyramide van steigerwerk en betonbekistingen, dat geldt ook het collossuem dat het wedstrijdterrein afbakend. Er komen entreepartijen, een film/vergaderzaal en een restaurant en een gigantische mobiel van hoogwerkers en kranen. Hiervoor zijn onder meer verantwoordelijk Matemco, Layher, Miver, NOE, Meva, Altrex, Skyworks, HEK, Reco en Peinemann.

Voor meer informatie over deze VSB activiteiten kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de VSB.