Het ministerie van BZK heeft onlangs aan het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een opdracht verleend tot het begeleiden van de herziening van de Algemene Uniforme Voorwaarden 2012 (UAV 2012) in verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (introductie van een veiligheidscoördinator). De herziening zal plaatsvinden in vergelijkbare vorm als de vorige herziening, in een kleine werkgroep met vertegenwoordigers uit de sector. Het IBR voert het secretariaat en voorziet in de inhoudelijke ondersteuning in de vorm van onderzoek en achtergrondnotities etc. Als onafhankelijk voorzitter is prof. mr. J.M. Hebly in bouw- en aanbestedingsrecht te Leiden aangetrokken om de werkgroep te begeleiden.

Reden van herziening van de UAV 2012

Ontwikkelingen die herziening van de UAV noodzakelijk maken.

I. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wijzigt het Burgerlijk Wetboek (BW) op verschillende punten. Daarnaast wordt in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen een dossier bevoegd gezag en een consumentendossier geïntroduceerd. De UAV 2012 zal met deze wijzigingen in overeenstemming dienen te worden gebracht. Het betreft de volgende punten:

  1. Aansprakelijkheid

Art. 7:758 lid 4 BW wijzigt de aansprakelijkheid van de aannemer. Hierdoor is de aannemer na de oplevering van het bouwwerk aansprakelijk voor gebreken, tenzij deze gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. Van deze bepaling kan alleen ten nadele worden afgeweken voor zover de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die handelt in uitoefening van een beroep of een bedrijf en indien dit nadrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. Dit zou kunnen leiden tot een aanpassing van par. 12 van de UAV 2012, dan wel op andere wijze moeten worden verwerkt in de UAV 2012.

  1. Waarschuwingsplicht

Art. 7:754 lid 2 BW vult de waarschuwingsplicht van de aannemer aan. De waarschuwing dient ingevolge dit nieuwe lid schriftelijk en ondubbelzinnig te gebeuren. Van deze bepaling kan alleen ten nadele worden afgeweken voor zover de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die handelt in uitoefening van een beroep of een bedrijf.

  1. Opleverdossiers

Voor bouwwerken kan door de nieuwe artikelen met betrekking tot het consumentendossier (art.7:757a BW) en het dossier bevoegd gezag (art. 2.15quinquies Bbl) het nodig zijn de UAV 2012 aan te passen. Art. 7:757a BW is van regelend recht, als de UAV 2012 niet wordt gewijzigd, is het artikel derhalve onverkort van toepassing op overeenkomsten waarop de UAV 2012 van toepassing is.

II. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt o.a. gewijzigd in verband met de introductie van een veiligheidscoördinator. De aanleiding voor de introductie van een veiligheidscoördinator was het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake het hijsongeval in Alphen aan den Rijn. De vraag is of de UAV 2012 als gevolg hiervan ook dient te worden aangepast. Voor de beantwoording van die vraag kan o.a. gebruik worden gemaakt van het eerdere rapport van het IBR: “Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005”. 

Planning

Verwacht wordt dat een en ander in juni 2021 opgeleverd kan worden.