Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is blij dat de Eerste Kamer, snel na de Tweede Kamer, het wetsvoorstel om de maximale betaaltermijn voor het grootbedrijf aan het mkb te verkorten van 60 naar 30 dagen, heeft aangenomen. Hiermee wordt voor belangrijk deel een halt toegeroepen aan de voorfinanciering door het mkb en het beslag op liquide middelen van het mkb. Een reeds lang gekoesterde wens van mkb-ondernemers in bouw en infra, die helaas vaak moeten fungeren als ‘kredietverstrekker’ voor grote bedrijven.

Nu factuurtermijn nog verkorten

De Aannemersfederatie hoopt voorts dat Kabinet en Kamerleden ook willen kijken naar het beperken van het oprekken van factuurtermijnen door overheidsopdrachtgevers, die eveneens leiden tot oprekking van betalingstermijnen. Het duurt soms weken of maanden voordat de aannemer de eerste factuur mag indienen en nog langer voordat deze worden goedgekeurd en betaald. Dit, terwijl het werk al gaande is en mkb-aannemers dus als een soort kredietverstrekker worden ingezet met onverantwoorde liquiditeitsrisico’s van dien.

Vanuit MKB INFRA (de mkb-aannemers in de infrasector, aangesloten bij AFNL), hebben inmiddels diverse pilots met overheidsopdrachtgevers tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid. De systematiek die bij deze pilots met facturering op basis van planing is gebruikt, kan met wat ondersteuning vanuit de overheid zo worden uitgerold naar andere overheidsopdrachtgevers.

Benieuwd naar werking renteboete en evaluatie ACM

Benieuwd is de Aannemersfederatie naar de evaluatie van het Meldpunt achterstallige betalingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waar mkb-ondernemers te late betalingen anoniem kunnen melden, Hopelijk wordt bij de evaluatie ook gekeken naar de systematiek van de renteboete, die in de praktijk van het mkb een lastige is. Voor een mkb-bedrijf dat zijn opdrachtgever zelf de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt, daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.

Voorfinanciering brengt mkb in problemen

Uit onderzoek van de AFNL blijkt telkens weer dat mkb-aannemers lang moeten wachten op betalingen en betaaltermijnen vaak eenzijdig worden opgerekt naar 60 dagen of langer. Bij mkb-ondernemers ontstaat hierdoor een tekort aan werkkapitaal, waardoor zij in financiële problemen kunnen komen. Het CBS had vorig jaar al berekend dat voor het gehele mkb een financieringsgat was ontstaan van 55 miljard euro ten nadele van het mkb. Dit gat kan worden gedempt door ‘gewoon’ op tijd te betalen en op tijd facturen te mogen indienen.

Met het aannemen van het vierde wetsvoorstel beperking betaaltermijnen, is in ieder geval een grote stap gezet om betaaltermijnen te bekorten. Nú de factuurtermijnen nog.