Als er de rest van het jaar geen grote lockdown meer komt, krimpt de economie dit jaar met 5%, gevolgd door een groei van 3% in 2021. De werkloosheid loopt naar verwachting komend jaar op richting 7%. Dit blijkt uit de conceptversie van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB). Voor het derde kwartaal van dit jaar wordt een groei verwacht.

De concept-MEV vormt voor het kabinet input voor de begroting van 2021. De ontwikkeling van de coronapandemie is bepalend voor de vooruitzichten op herstel. Om die reden is er in de raming ook een scenario opgenomen waarin opnieuw grootschalige contactbeperkingen van kracht worden. In dat scenario krimpt de economie ook in 2021 met meer dan 3% en loopt de werkloosheid op tot 10%. De verwachting van het CPB op dit moment is dat de koopkracht dit jaar stijgt met ruim 2% door al overeengekomen loonstijgingen, een gematigde inflatie en lastenverlichting. In 2021 zal de loonontwikkeling en daarmee ook de koopkrachtstijging meer gematigd zijn.

Overheidsfinanciën niet in gevaar

Hoewel de overheidsfinanciën door de steunmaatregelen en de lagere belastinginkomsten een flinke klap hebben gekregen, zijn deze volgens het CPB niet in gevaar. De steunmaatregelen leiden in de basisraming wel tot een ongekend begrotingstekort van 7% in 2020.
De verwachting in de concept-MEV is dat het begrotingstekort volgend jaar herstelt tot 4%. De overheidsschuld stabiliseert in de basisraming op 60% van het bruto binnenlands product (bbp) en loopt in het scenario van een tweede coronagolf op tot 73% bbp eind 2021.

Publicatie MEV op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag publiceert het CPB de definitieve MEV. In die raming is dan ook alle besluitvorming in de begroting voor 2021 verwerkt. Het CPB zal daarin ook ingaan op de effecten van de coronacrisis op ongelijkheid. Op Prinsjesdag zal ook een actualisatie van de Middellangetermijnverkenning 2022-2025 verschijnen.