Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert het bouwproces en daarmee het proces voor toezicht en handhaving.

Ook de rol en taken van het bevoegd gezag veranderen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft nu een update van de Handreiking Toezicht en handhaving onder de Wkb beschikbaar gesteld.

Richting bieden

In oktober 2023 bracht de VNG de Handreiking Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging bouw uit. Deze handreiking is bedoeld om bevoegde gezagen inzicht te geven welke wettelijke of specifieke verantwoordelijkheden moeten of kunnen worden ingevuld. Aan de hand van mogelijke praktijksituaties voor gemeenten wordt een handelingsperspectief geschetst. Dit handelingsperspectief wordt bepaald door de toezichts- en handhavingsinstrumenten die de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht de gemeenten biedt en reeds beschikbaar zijn.

Wijzigingen

De VNG heeft in samenwerking met een begeleidingscommissie een vernieuwde versie van de handreiking uitgebracht. Ten opzichte van de eerste versie is er een wijziging doorgevoerd en er is nieuwe informatie toegevoegd. De belangrijkste veranderingen:

  • In hoofdstuk 5 Uitvoeringsdilemma’s (pagina 9) en hoofdstuk 6 Fasen meldingenproces (pagina 17) is nieuwe informatie opgenomen over een wetstechnische aanpassing die betrekking heeft op Kleine, niet herstelbare afwijkingen tijdens de bouw.
  • In hoofdstuk 5 Uitvoeringsdilemma’s (pagina 11) is informatie over Casco bouw gewijzigd.