Op 22 november jl. hield de VSB haar algemene ledenvergadering in Zutphen. Met meer dan 75% van de leden aanwezig werd een groot aantal initiatieven en ontwikkelingen gepresenteerd.

Beleidsplan 2010
Een centrale plaats tijdens de ALV werd ingenomen door de presentatie van het Beleidsplan 2010 en de daaruit voortvloeiende missie. Op de gebieden van veiligheid, kwaliteit en normalisatie wordt alle energie gestoken in het verder profileren van de VSB als belangenbehartiger en wordt met name de Waarborgregeling VSB als uitgangspunt gekozen. De VSB gaat zich verder meer toeleggen op het volgen en initiëren van trends, waarbij ten behoeve van het collectief en/of de individuele leden technisch onderzoek zal worden opgepakt. Ten behoeve van de steigerbouw en vervolgens de gehele branche is een landelijk samenwerkingsverband opgericht: www.opleidingsbedrijfvsb.nl. Het sturen op het gebied van de eindtermen is de voornaamste rol van de VSB in het streven om de branche op een hoger niveau te krijgen én te houden. De techniek vormt één van de belangrijkste activiteiten van de VSB. Met onderwerpen zoals het Handboek Richtlijn Steigers, een Richtlijn voor Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies, A-bladen voor steigers, rolsteigers, ladders, deelname in normalisatiecommissies, het vele commissiewerk, is een goede weg ingeslagen. Wet- en regelgeving en CAO onderhandelingen zijn daarbij vaak leidend, waardoor de VSB zich sterk moet richten op deze belangenbehartiging.

Ledenwerving
Nu de statuten van de VSB zijn aangepast, zal de ledenwerving actief ter hand worden genomen. In de komende periode wordt een groot aantal bedrijven schriftelijk of persoonlijk benaderd; bestuur en secretariaat trekken hierin gezamenlijk op. Ter ondersteuning van de ledenwerving is in een tweetal flyers aangegeven welke voordelen het VSB-lidmaatschap en -donateurschap hebben. Exemplaren hiervan kunnen worden aangevraagd via het VSB-secretariaat (vsb@fme.nl).

Waarborgregeling
In de toekomst wordt van de branche meer verwacht als het om het borgen en aantoonbaar maken van veiligheid gaat. Mede hierom heeft de VSB enkele jaren geleden de Waarborgregeling geïntroduceerd. Als ‘levende’ regeling worden de VSB-leden periodiek getoest op basis van de criteria van de Waarborgregeling. De derde toetsingsronde is nagenoeg afgerond. Begin 2008 wordt de bekendmaking verwacht van bedrijven die aan de VSB Waarborgregeling voldoen. Dat de VSB met de Waarborgregeling over een belangrijk instrument beschikt voor kwaliteit en veiligheid binnen de branche blijkt uit de brede belangstelling voor de regeling bij de Arbeidsinspectie, vakbonden, VCA/SSVV en verzekeringsmaatschappijen.

Bouwbeurs 2009
In aanloop naar de Bouwbeurs 2009, heeft de VSB een optie genomen op 800 vierkante meters in Hal 7. Hierop zullen stands worden geplaatst die door VSB-leden volgens het ‘ontzorgingsprincipe’ kunnen worden gebruikt. Ook bedrijven met een grote eigen stand kunnen tegen dit collectief aan worden gezet, zodat Hal 7 een ongekend sterke VSB-vertegenwoordiging zal kennen. Naast deze ‘collectieve’ presentatie staan ook de steigerbouwwedstrijden, het VSB-symposium, lezingen, een beurskrant en vele andere PR-uitingen op het programma. Voor geïnteresseerden leden en donateurs is een speciale brochure beschikbaar waarin het complete concept uiteen wordt gezet. Exemplaren van de brochure kunnen worden aangevraagd via het VSB-secretariaat.

Verzekeringen
De VSB heeft met Van Santen en Quinn een Mantelovereenkomst inzake verzekeringen rondom het ‘veilig werken op hoogte’. Het VSB-lidmaatschap maakt het mogelijk om van collectieve voordelen te profiteren. Geïnteresseerde VSB-leden hebben via het intranet toegang tot de speciale koppeling met Van Santen.

Members’ Benefits
Een identieke koppeling op het intranet betreft het Members’ Benefits programma van de FME. Deze inkoopactiviteit van FME biedt VSB-voordelen als het gaat om diensten en producten. Ruim tachtig bedrijven bieden hun diensten aan tegen gereduceerde tarieven. Personeelsverzekeringen, arbodiensten, wervingsbureaus, leaseregelingen, etc.