Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en MKB Infra zijn verheugd dat de minister van Economische Zaken en Klimaat deze week de Tweede Kamer via schriftelijke vragenbeantwoording heeft laten weten een bredere toepassing van de betalingsregeling van MKB INFRA te steunen.

De minister heeft aangegeven deze regeling onder de aandacht van de VNG te hebben gebracht en dit ook te gaan doen bij andere overheidsopdrachtgevers zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, IPO, Unie van Waterschappen en ProRail.

Knelpunten facturering opdrachtgever wegnemen

De betalingsregeling van MKB INFRA beperkt het oprekken van factuurtermijnen door knelpunten bij facturering weg te halen. Het duurt soms weken of maanden voordat de aannemer de eerste factuur mag indienen en nog langer voordat deze wordt goedgekeurd en betaald. Dit, terwijl het werk al gaande is en mkb-aannemers dus als een soort kredietverstrekker fungeren met onverantwoorde liquiditeitsrisico’s van dien.

Vanuit MKB INFRA (de mkb-aannemers in de infrasector, aangesloten bij AFNL), hebben inmiddels diverse pilots met overheidsopdrachtgevers tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid. MKB INFRA heeft voor het uitrollen van deze systematiek een subsidie via Beter Aanbesteden van EZK gekregen, maar kon nog wel een extra duwtje in de rug gebruiken. Goed dat de minister van EZK zich nu zelf inzet om de regeling te ondersteunen.

Voorfinanciering brengt mkb in problemen

Uit onderzoek van de Aannemersfederatie blijkt telkens weer dat mkb-aannemers lang moeten wachten op betalingen en factureringstermijnen vaak eenzijdig worden opgerekt. Bij mkb-ondernemers ontstaat hierdoor een tekort aan werkkapitaal, waardoor zij in financiële problemen kunnen komen. Het CBS had eind 2021 al berekend dat voor het gehele mkb een financieringsgat was ontstaan van 55 miljard euro ten nadele van het mkb. Dit gat kan worden gedempt door ‘gewoon’ op tijd te betalen en op tijd facturen te mogen indienen.