Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is verheugd dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de maximale betaaltermijnen voor het grootbedrijf aan het mkb te verkorten van 60 naar 30 dagen. Een reeds lang gekoesterde wens van mkb-ondernemers in bouw en infra, waardoor hopelijk snel een einde komt aan het fenomeen dat mkb-aannemers als ‘kredietverstrekker’ fungeren voor grote bedrijven.

Voorfinanciering grootbedrijf door mkb brengt mkb in problemen

Uit onderzoek van de AFNL blijkt telkens weer dat mkb-aannemers lang moeten wachten op betalingen, betaaltermijnen worden opgerekt naar 60 dagen of langer, en mkb-aannemers regelmatig eenzijdig opgelegde langere betaaltermijnen moeten accepteren. Dit is ook in de coronacrisis helaas steeds vaker voorgekomen. Bij mkb-ondernemers ontstaat hierdoor een tekort aan werkkapitaal, waardoor zij in financiële problemen kunnen komen. Het CBS had vorig jaar al berekend dat voor het gehele mkb een financieringsgat was ontstaan van 55 miljard euro ten nadele van het mkb. Dit gat kan worden gedempt door ‘gewoon’ op tijd te betalen. Hetgeen hopelijk snel wordt gerealiseerd als ook de Eerste Kamer instemt met dit inmiddels vierde wetsvoorstel om betaaltermijnen te bekorten.

Onafhankelijk toezicht

De Aannemersfederatie is blij dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Meldpunt achterstallige betalingen, waar mkb-ondernemers te late betalingen anoniem kunnen melden, langer open houdt. De AFNL is zeer benieuwd naar de evaluatie van de ACM over de naleving en registratie van betaaltermijnen. Het Kabinet had aangegeven op basis van onder meer deze evaluatie onderzoek te doen naar onafhankelijk toezicht op het niet naleven van de betaaltermijnen.

Hopelijk wordt ook nog gekeken naar de systematiek van de renteboete, die in de praktijk van het mkb een lastige is. Voor een mkb-bedrijf dat zijn opdrachtgever zelf de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt, daar dit direct invloed heeft op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.

Rol ook systeem beperking oprekken offertetermijnen verder uit

Voorts hoopt de AFNL dat Kabinet en Kamer ook willen kijken naar het beperken van het oprekken van offertetermijnen door overheidsopdrachtgevers, die eveneens leiden tot oprekking van betalingstermijnen.

Vanuit MKB INFRA (de mkb-aannemers in de infrasector, aangesloten bij AFNL), hebben inmiddels een drietal pilots met overheidsopdrachtgevers tot positieve resultaten voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers geleid. De systematiek die bij deze pilots is gebruikt, kan met wat ondersteuning vanuit de overheid zo worden uitgerold naar andere overheidsopdrachtgevers.